Danh sách dịch vụ công
STT Tên dịch vụ công Đơn vị thực hiện Mức Truy cập
1
Cục Quản lý hoạt động xây dựng
3
2
Cục Quản lý hoạt động xây dựng
3
3
Cục Quản lý hoạt động xây dựng
3
4
Vụ khoa học công nghệ và môi trường
3